Polityka prywatności

 

1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Pani/Pana danych osobowych.

Polityka określa sposób i cele przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie. A1PELLET.PL przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, priorytetowo traktujemy bezpieczeństwa wszystkich posiadanych przez nas danych. Gwarancją stosowania przez nas najwyższych standardów i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych są wdrożone przez nas polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo a także odpowiednie systemy informatyczne w tym niezależne certyfikaty. Regularnie dokonywane kontrole wprowadzonych środków w zakresie ich adekwatności w celu zabezpieczenia posiadanych danych oraz zasada minimalizacji ich przetwarzanych stanowią gwarancje bezpieczeństwa i przejrzystości prowadzonych procesów.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże zrozumieć zasady, cele i sposoby gromadzenia przez nas udostępnionych danych osobowych tak, za pośrednictwem strony internetowej, jak i w związku z prowadzoną przez nas działalnością handlową wobec naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników i marketingową w tym prowadzonymi szkoleniami, konkursami i programami lojalnościowymi.

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A1PELLET.PL z siedzibą w Budkach Piaseckich 11a, 96-516 Szymanów, NIP 797-121-88-57 (dalej: A1PELLET.PL/ Administrator) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@a1pellet.pl.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

A1PELLET.PL przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

A1PELLET.PL przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwzględnieniem nie tylko uzasadnionego interesu Administratora, lecz przede wszystkim z poszanowaniem przysługujących Pani/Panu praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ich wpływu na podejmowaną działalność w wybranych sferach aktywności.

 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH

A1PELLET.PL przekazuje dane osobowe innym podmiotom w tym organom państwowym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazane:

  • organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom państwowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

A1PELLET.PL, niniejszym zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

5. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

  • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, przekazuje informację o przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  • prawo do sprostowania danych – na tej podstawie, Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie, Administrator na żądanie osoby której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie lub wniesiono sprzeciw i nie jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
  • prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, zaprzestaje dokonywania operacji na tych danych osobowych, w odpowiadającym prawu zakresie a także wydaje te dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
  • prawo do wniesienia skargi – korzystając z tego prawa osoba która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach dla których zostały zebrane;
  • prawo wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wówczas w każdej chwili osoba której dane dotyczą może wycofać tę zgodę. Cofnięcie wyrażonej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania jednak spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Budki Piaseckie 11a, 96-516 Szymanów lub za pośrednictwem poczty email kontakt@a1pellet.pl.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 

6. AKTUALIZACJA

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

 

7. PYTANIA I KONTAKT

Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania w tym żądanie usunięcia lub realizacja prawa sprzeciwu, dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do innych celach niż realizacja zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Budki Piaseckie 11a, 96-516 Szymanów lub poprzez wiadomość e-mail skierowaną za pośrednictwem poczty email kontakt@a1pellet.pl